HHI H3298, Hyundai LNG Shipping

HHI H3298, Hyundai LNG Shipping
船型 174k立方米大型液化石油气运输船
船东 Hyundai LNG Shipping
船厂 韩国现代重工
方案 方案一配备直驱式永磁轴带发电机
交付期 2023年5月