HHI H8095, Knutsen OAS Shipping

HHI H8095, Knutsen OAS Shipping
船型 174,000立方米液化天然气运输船
船东 Knutsen OAS Shipping
船厂 韩国现代重工
方案 方案一配备直驱式永磁轴带发电机
交付期 2021年11月

图片来源: Knutsen OAS Shipping